Tính tổng dãy số bằng máy tính Casio fx-570es plus

Tính tổng dãy số mà không dùng phép lặp trên máy tính Casio fx 570ES PLUS. Thủ thuật tính nhanh tổng một dãy số trên máy tính Casio Fx 570ES PLUS.